Introduktion
I enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679, i allmänna ordalag ”GDPR”, har Bolaget upprättat en integritetspolicy som stöd för hur personuppgifter hanteras av Bolaget.

Vad är en personuppgift?
En personuppgift är all slags information som direkt eller indirekt kan kopplas till en person som är i livet. En personuppgift kan därför vara namn, personnummer, adress men också en bild eller en ljudupptagning. Även sådana uppgifter som går att koppla till fysiska personer, så som en registreringsskylt på en bil, anses vara personuppgifter.

Vad innebär behandling av personuppgift?
En behandling av en personuppgift är allt som är kopplat till en personuppgift. Det kan vara insamling, registrering, bearbetning, lagring, radering med mera.

Vår behandling av personuppgifter som behandlas:
Bolaget är angeläget om att de personuppgifter som samlas in om dig lagras och hanteras på ett tryggt och säkert sätt, och i enlighet med dataskyddslagstiftningen. Inom ramen för vår verksamhet behandlar vi personuppgifter avseende kunder, potentiella och gamla kunder, leverantörer samt i marknadsföringssyfte.

Information om Bolagets behandling av personuppgifter inom ramen för respektive område och funktion framgår nedan.

Identifieringsuppgifter
I samband med att du blir prenumerant hos oss samlar vi först in dina kontaktuppgifter. Namn, e-postadress, telefonnummer är typisk data vi samlar in.

Nyhetsbrev:
Om du har samtyckt till vår integritetspolicy, kommer vi att använda dina kontaktuppgifter för att skicka vårt nyhetsbrev till dig. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke.

Marknadsföring:
Vi marknads för oss på sociala medier genom användning av målgrupper. Med det menas att vi inte själva innehar personuppgifter för detta syfte, men använder oss av sociala medier såsom Facebook för riktad annonsering till relevant målgrupp. Uppgifter insamlade från cookies och liknande tekniker på vår hemsida kan användas för att marknadsföra oss på sociala medier, om du har gett oss ditt samtycke när du besökte vår hemsida.

Förbättring av tjänster:
Information från cookies och liknande tekniker används för att kunna analysera beteenden på vår hemsida, i syfte att kunna utveckla och förbättra den, om du har gett oss ditt samtycke till det.

Mottagare av personuppgifter:
De som kan komma i kontakt med personuppgifterna är Bolagets anställda, Bolagets externa IT-leverantör, systemleverantör för utskick av nyhetsbrev, systemleverantör för tidsredovisning och fakturering, leverantör av ekonomi- och redovisningstjänster.

Lagring av personuppgifter:
Personuppgifter lagras endast så länge som det krävs med behandlingen eller så länge som vi måste lagra dem enligt lag. Därefter raderas eller avidentifieras uppgifterna så att personuppgifterna inte längre kan kopplas till dig.

Registrerades rättigheter:
Kunder har rätt att begära att de personuppgifter som finns registrerade hos oss raderas (”rätten att bli bortglömd”). Ett samtycke för lagring av personuppgifter kan alltid återkallas. Skulle kunden begära detta kommer vi att radera personuppgifterna på ett säkert sätt utan onödiga dröjsmål. Dock kan vissa uppgifter inte raderas förrän kundförhållandet är avslutat eller tidigare än vad de lagar som är överordnade Dataskyddsförordningen stipulerar. Om du ångrar dig angående ett samtycke du har gett finns det ett enkelt förfarande i de flesta webbläsare som gör det möjligt för dig att neka cookies eller ger dig valet att neka till eller godkänna överföringen av en viss cookie (eller cookies) till din dator från en viss sida.

Om kunden misstänker att vår behandling av personuppgifter är felaktig eller invänder mot behandlingen eller ifrågasätter dess korrekthet har kunden rätt att begära en begränsning av användning gällande hans/hennes personuppgifter. Denna rättighet gäller även om kunden anser att insamlingen av personuppgifter saknar rättslig grund, berättigat eller allmänt intresse i de fall där personuppgifter används för direktmarknadsföring eller profilering.

Kunder har rätt att kostnadsfritt och utan dröjsmål få tillgång till samtliga personuppgifter bolaget lagrat (”rätt till tillgång”) avseende kunden i ett strukturerat, allmänt använt och maskininläsbart format samt en rätt att under vissa förutsättningar få överföra dessa uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig (”rätt till dataportabilitet”).

Vid intresse att ta del av de personuppgifter vi har registrerat om kunden eller om kunden har andra frågor gällande hur vi behandlar eller förhåller oss till vederbörandes personuppgifter ber vi kunden kontakta oss.

Kvalitet och radering:
Vi är också måna om att personuppgifter är korrekta, fullständiga och aktuella. Vid inhämtandet av personuppgifter genomförs lämpliga kontroller för att verifiera uppgifternas riktighet. Uppgifter kontrolleras och uppdateras därefter löpande genom regelbunden kontakt med våra kunder. Rättelse sker utan dröjsmål om det visar sig att någon uppgift är felaktig (”rätt till rättelse”). Personuppgifterna raderas om de inte längre är nödvändiga för de ändamål som de samlats in för eller på annat sätt behandlats. Vissa uppgifter kan inte raderas förrän kundförhållandet är avslutat eller tidigare än vad de lagar som är överordnade Dataskyddsförordningen stipulerar. I normalfallet raderar vi efter två år från det att kundförhållandet upphörde.

Säkerhet och trygghet.
Vi är angelägna om att våra kunders personuppgifter behandlas säkert. Lämpliga fysiska, tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder vidtas för att säkert lagra personuppgifter och minimera användningen av och åtkomsten till personuppgifter.

Ändringar av integritetspolicy:
Bolaget förbehåller sig rätten att ändra och uppdatera integritetspolicyn. Vid materiella ändringar i integritetspolicyn eller om befintliga uppgifter som behandlas på annat sätt än som anges i integritetspolicyn, kommer Bolaget att informera om detta på lämpligt sätt.

 

Personuppgiftshantering:
MyAdvice Karlstad AB är personuppgiftsansvarig. Om du har frågor om hanteringen av personuppgifter, kontakta oss via vår hemsida www.myadvice.se.