Stabil

AAA

Fondportföljen kombinerar aktivt förvaltade aktiefonder med räntepapper.

Så funkar det

Fondportföljen

Vår Stabila sparportfölj kombinerar breda aktiefonder med räntepapper för att dämpa risken i portföljen. Vi förespråkar regelbundna insättningar i portföljen för att minska risken och följa börsen. Placeringsfilosofin är långsiktig och hållbarhet eftersträvas.

Vem passar den?

Vår stabila sparportfölj passar den individ som eftersträvar aktivt förvaltade aktiefonder med bred exponering med nedjusterad risknivå. Stabil är en bekväm portfölj med få fondbyten (ca 0-2 byten per år). Observera att detta bara är en exempelportfölj hur man skulle kunna göra och du är själv alltid ansvarig för dina egna placeringar!

Innehav och fördelning

Nedan finner du vilka fonder som ingår i portföljen, fördelning, senaste byten samt hur den presterad historiskt.

Sensor Sverige Select: 20%

Fonden är en blandfond som investerar i aktier och räntebärande värdepapper i Sverige. Fonden kan variera sin nettoexponering mot aktiemarknaden beroende på förvaltarens syn på aktiemarknaden. Vid en mycket stark syn på aktiemarknaden har fonden hög exponering och vid en mycket svag syn har fonden låg exponering.

IKC Avkastningsfond: 20%

Fonden är en räntefond som huvudsakligen investerar i penningmarknadsinstrument och obligationer. Fonden varierar risknivån beroende på utsikterna för de tillgångsslag som fonden investerar i. Fonden investerar en större del, av fondens medel i nordiska räntebärande instrument.

PriorNilsson Idea: 20%

Fonden är en aktivt förvaltad hedge-/specialfond med lång/kort strategi. Fondens medel skall vara placerade i aktierelaterade fondpapper, derivatinstrument, penningmarknadsinstrument, fondandelar samt medel på konto i kreditinstitut. Tyngdpunkten för placeringarna ligger oftast i Sverige.

Atlant Opportunity: 20%

Atlant Opportunity är en aktivt förvaltad alternativfond som fokuserar på aktie-, ränte- och derivatstrategier. Derivaten, det vill säga optioner och terminer, används både för att sänka risken i fonden och för att öka hävstången mot underliggande marknader.

PriorNilsson RealInvest A: 20%

Fonden är inriktad på fastighetsbolag, skogs- och råvarubolag och infrastrukturbolag. Passar dig som vill investera i bolag med en hög andel av reala tillgångar och även diversifiera ditt sparande. Fonden startades 2013 och förvaltas av PO Nilsson.

Senaste byten

01/05/22
In: IKC Avkastningsfond
Ut: Captor Iris Bond A

Vår vision.

Ett enklare sätt att hitta fondvinnare.

Vi bygger våra portföljer på en fondutvärderingsmodell baserad på avancerad finansiell teori och matematik.

Modellen ger möjlighet att bedöma hur stor sannolikheten är att fonden kommer fortsätta leverera i enlighet med historiken. Vi vet att det kan låta krångligt – det är det också.

Om oss.
Historiken.

Om portföljen.

Avkastning 36 månader: -2.61%

Avkastning sedan start: 76.42%

Genomsnittlig positiv månad: 1.39%

Genomsnittlig negativ månad: -2.14%

Standardavvikelse: 7.54%

Fördjupning.

Analys.

Fondly Rating: AAA

Risk nuvarande: 5/10

Risk stressad miljö: 5/10

Förväntad avkastning: 5.61%

Sharpe Ratio: 0.79

 

 

 

Samtlig fond- och portföljdata som presenteras kommer från https://fondlyanalytics.se.
Investeringar i värdepapper och fonder innebär alltid en risk. En investering kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.Information på denna sida skall inte ses som finansiell rådgivning utan endast som inspiration. MyAdvice ansvarar inte för förlust eller annan form av skada som uppkommer till följd av att mottagaren förlitat sig på innehållet på denna sida eller information från tredje part som refererats till via denna sida.   
För ytterligare information avseende beräkningar eller estimat var god och kontakta FondlyAnalytics.  

Missa inte uppdateringarna om fondportföljen!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!